Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

Blog

Thunderstorms (ADOPTED)

Posted by gooddogdc on August 19, 2011 at 4:00 PM

Last night we had some TERRIBLE thunderstorms.  Chance was at work with me and decided the safest place for him would be cuddling with Iry in her bed (even though he has his own bed right next to hers).  He didn't ask Iry first though, he just jumped in on top of her, she ended up grumbling and jumping out of the bed.  I felt sorry for Iry, but it was also really funny!

This is Iry trying to figure out just how she lost her bed...  And Chance looking innocent.

Categories: Chance (ADOPTED)

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

3407 Comments

Reply Carlossen
8:43 AM on March 7, 2018 
Ñòóïåí÷àòûì ðåìåííûì øêèâîì ïðîèçâîäèòñÿ íàëàäêà ñêîðîñòè. ãèëüîòèíà äëÿ ðóáêè àðìàòóðû Ýòî ïîçâîëÿåò ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè çàäà÷àìè, äëÿ êîòîðûõ îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ïîäîáíàÿ òåõíèêà.
Reply Trey
6:32 AM on July 16, 2018 
online slots za
slot joint
online roulette prediction system
no deposit bonus keep winnings
best casino 2015
Reply Trey
2:29 AM on July 26, 2018 
best online casino
kasino
online casino slots
online casino games
online casino real money
Reply codab
2:17 PM on April 23, 2019 
, . , -, , .
, .
, , , , , . , .
, , .


.

-
Reply Robertmus
6:08 AM on June 4, 2019 
Guys, tired of sitting with no money?
I was just a poor student, and now i make 1000$ - 1500$ every day here: http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/get-paid-to.htm - make money online fast and free
It works! Checked. Good luck to all!

This earn dollars is available in all countries! These articles will help you:
http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/how-to-make-a-money.htm

°µ ±° http://9binaryoptions.net/strategii-binarnyh-opcionov.html
Start Now!
Reply RobertVet
4:23 AM on July 9, 2020 
online casino Pin Up https://pin-up-casino777.ru онлайн казино Ð?ин Ð?п Ð?Ñ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ?
Reply GeorgeDew
8:39 PM on August 18, 2020 
#Hookahmagic
Ð?Ñ? вÑ?егда Ñ? Ð?ами и Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? неÑ?Ñ?и Ñ?олÑ?ко позиÑ?ив и Ñ?адоÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?Ñ?иÑ?е Ð?аÑ? в Ñ?оÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?,подпиÑ?Ñ?вайÑ?еÑ?Ñ? и бÑ?дÑ?Ñ?е в кÑ?Ñ?Ñ?е поÑ?ледниÑ? Ñ?оповÑ?Ñ? Ñ?обÑ?Ñ?ий.
СÑ?Ñ?ого 18+

Ð?алÑ?Ñ?ннÑ?й бÑ?енд ФаÑ?аон давно завоевал Ñ?еÑ?дÑ?а Ñ?ениÑ?елей калÑ?Ñ?нной кÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? ваÑ?иаÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? моделей калÑ?Ñ?нов,
пÑ?иемлемÑ?м каÑ?еÑ?Ñ?вом и низкой Ñ?еновой полиÑ?икой. Ð?менно Ñ?Ñ?и Ñ?акÑ?оÑ?Ñ? игÑ?аÑ?Ñ? главнÑ?Ñ? Ñ?олÑ? в иÑ?Ñ?оÑ?ии его Ñ?Ñ?пеÑ?а. Ð?е Ñ?пÑ?Ñ?кайÑ?е оÑ?евиднÑ?Ñ? вÑ?годÑ? и вÑ?! Ð?аказÑ?вайÑ?е калÑ?Ñ?н Pharaon (ФаÑ?аон) 2014 Сlick в инÑ?еÑ?неÑ?-магазине HookahMagic и оÑ?оÑ?млÑ?йÑ?е доÑ?Ñ?авкÑ? в лÑ?бой Ñ?егион РФ. Ð?Ñ? гаÑ?анÑ?иÑ?Ñ?ем бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? и вÑ?Ñ?окое каÑ?еÑ?Ñ?во пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?емой пÑ?одÑ?кÑ?ии.
https://h-magic.su/tortuga
УдаÑ?нÑ?Ñ? вам покÑ?пок!
Reply Michaelvew
11:01 PM on August 21, 2020 
#Hookahmagic
Ð?Ñ? вÑ?егда Ñ? Ð?ами и Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? неÑ?Ñ?и Ñ?олÑ?ко позиÑ?ив и Ñ?адоÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?Ñ?иÑ?е Ð?аÑ? в Ñ?оÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?,подпиÑ?Ñ?вайÑ?еÑ?Ñ? и бÑ?дÑ?Ñ?е в кÑ?Ñ?Ñ?е поÑ?ледниÑ? Ñ?оповÑ?Ñ? Ñ?обÑ?Ñ?ий.
СÑ?Ñ?ого 18+

Ð?акой калÑ?Ñ?н кÑ?пиÑ?Ñ? новиÑ?кÑ??
Ð?Ñ?ли Ñ?Ñ?о пеÑ?ваÑ? покÑ?пка, Ñ?о лÑ?Ñ?Ñ?е наÑ?аÑ?Ñ? Ñ? более пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? моделей. ЭÑ?о изделиÑ? Ñ?о Ñ?Ñ?едней вÑ?Ñ?оÑ?ой (70 Ñ?м) и одной наÑ?адкой. Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?во Ñ?Ñ?Ñ?б влиÑ?еÑ? на Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва. ЭÑ?о бÑ?деÑ? Ñ?Ñ?Ñ?днаÑ? задаÑ?а.

Ð?Ñ?енÑ? важно обÑ?аÑ?аÑ?Ñ? внимание на маÑ?еÑ?иал Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?. Чем он пÑ?оÑ?нее, Ñ?ем долÑ?Ñ?е пÑ?ибоÑ? пÑ?оÑ?лÑ?жиÑ?. СÑ?ок Ñ?лÑ?жбÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва минимÑ?м на 10 леÑ?.

https://h-magic.su/al-facher
РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? обÑ?аÑ?аÑ?Ñ? внимание на внÑ?Ñ?Ñ?енний диамеÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?. Ð?н должен бÑ?Ñ?Ñ? минимÑ?м 12 Ñ?м.

Ð?ожно Ñ?аÑ?Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?акже Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?е изделиÑ?. Ð?ни компакÑ?нÑ?е и пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?е в иÑ?полÑ?зовании. Ð?езопаÑ?нÑ?й дÑ?м. Ð?го можно кÑ?Ñ?иÑ?Ñ? (паÑ?иÑ?Ñ?) даже в обÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? меÑ?Ñ?аÑ?. ЧÑ?о каÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? его вкÑ?Ñ?овÑ?Ñ? каÑ?еÑ?Ñ?в â?? они ниÑ?ем не Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?паÑ?Ñ? Ñ?Ñ?адиÑ?ионнÑ?м Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вам. Ð?акой Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?й калÑ?Ñ?н кÑ?пиÑ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?е? СамÑ?й Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?аненнÑ?й гаджеÑ? â?? плоÑ?адÑ? Sturbuzz.

Ð?аказÑ?вайÑ?е Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? 0f1701c
Reply Josephbaity
11:48 AM on August 30, 2020 
online casino Vavada https://vavada777.xyz онлайн казино Ð?авада Ð?Ñ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ?
Reply Cosmolot
7:48 AM on September 25, 2020 
Ð?Ñ?Ñ?Ñ?е зайÑ?и и покÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? баÑ?абанÑ? в казино коÑ?молоÑ? на Ñ?еалÑ?нÑ?е денÑ?ги, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о иÑ? игÑ?овÑ?е авÑ?омаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о оÑ?енÑ? кÑ?Ñ?Ñ?ое Ñ?азвлеÑ?ение длÑ? вÑ?еÑ? лÑ?дей миÑ?а.
Reply Irina
2:16 PM on October 11, 2020 
Ð?дÑ?геÑ? доÑ?Ñ?опÑ?имеÑ?аÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и
Reply Cosmolot
4:22 AM on October 12, 2020 
Ð? наÑ?е вÑ?емÑ? можно заÑ?абаÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?обÑ? не дÑ?маÑ?Ñ? о Ñ?ом, как Ñ?кономиÑ?Ñ? по иÑ?оге! Я воÑ? в поÑ?леднее вÑ?емÑ? залип в игÑ?Ñ? коÑ?молоÑ? онлайн. Там казино, авÑ?омаÑ?Ñ? и многое дÑ?Ñ?гое. С помоÑ?Ñ?Ñ? пониманиÑ? и Ñ?даÑ?и, можно неплоÑ?ой заÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? Ñ?делаÑ?Ñ?. Ð?оÑ? Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ? заглÑ?нÑ?Ñ?Ñ? https://cosmolot24-casino.xyz/ , можеÑ? заÑ?оÑ?иÑ?е попÑ?обоваÑ?Ñ? ... вдÑ?Ñ?г пойдÑ?Ñ?е в плÑ?Ñ?, Ñ?ак и менÑ?Ñ?е Ñ?кономиÑ?Ñ? пÑ?идÑ?Ñ?Ñ?Ñ?!
Reply Fainaflusty
10:48 AM on November 18, 2020 
????? joy ??? ??????? joy casino ??????
------
?????? ??? ??????????? ???????, ?????? ?????? ??? ???? joy joy ??????? ???????
Reply Hermanvab
11:58 AM on December 9, 2020 
MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK: http://veryhotgirls.site/
Reply Roberttut
11:56 AM on December 16, 2020 
Reply GregoryZew
1:57 PM on December 16, 2020 
???????? ??????
Reply GregoryZew
3:27 PM on December 16, 2020 
???????? ???????? ??????
Reply пеÑ?еводÑ?ик новокÑ?знеÑ?к
4:02 AM on December 25, 2020 
?????????? ???????????
Reply Ð?еÑ?еводÑ?ик новокÑ?знеÑ?к
6:56 AM on January 1, 2021 
?????????? ???????????